Bach Kantate BWV 125

Frederiksborg Slotskirke um 10h